Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld?
Hebben mensen die zich voor mij aanmelden meer kans op een plaats voor hun kind?
Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?
Wat doe ik als ik nog iets wil veranderen tijdens de aanmeldingsperiode?
Hoe zie ik het aantal vrije plaatsen?
Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?
Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
Welk adres geef ik op?
Wat moet ik doen als ik bijna ga verhuizen?
Hoe wordt de afstand berekend?
Wat is een aanmeldingsdocument?
Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?
Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?
Wie mag mijn kind inschrijven op de school?
Wat neem ik mee naar de school bij de effectieve inschrijving van mijn kind?
Wat gebeurt er bij de inschrijving op de school?
Wat als ik een aanmeldingsdocument ontvangen heb, maar vergeet in te schrijven?
Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?
Wat is de ombudsdienst inschrijvingen?


Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld?

Niemand kan je verplichten je kind aan te melden, toch is het zeer sterk aan te raden. Als je je kind niet aanmeldt, kan je je zoon/dochter pas inschrijven in een school tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Deze vrije inschrijvingsperiode start op 23 mei 2024. Dan kan het zijn dat er al enkele scholen volzet zijn. Dit betekent dat je enkel nog bij de scholen met vrije plaatsen terecht kan, ook al is deze school niet de meest geschikte optie, bijvoorbeeld door de ligging.

Hebben mensen die zich voor mij aanmelden meer kans op een plaats voor hun kind?

Neen. Bij de aanmelding speelt het tijdstip geen rol, zolang de aanmelding tijdens de voorziene aanmeldingsperiode gebeurt.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Wat doe ik als ik nog iets wil veranderen tijdens de aanmeldingsperiode? 

Tijdens de aanmeldingsperiode kan je steeds wijzigingen doorvoeren door je aan te melden op je profiel.

Hoe zie ik het aantal vrije plaatsen?

Op deze website krijg je voor de start van de aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen. Dit aantal wijzigt niet tijdens de aanmeldingsperiode. Als er geen vrije plaatsen zijn, zie je dit ook. Je maakt dan enkel kans op een plaats op de wachtlijst.

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Tijdens deze aanmeldingsperiode is het aangeraden om meerdere scholen van voorkeur aan te duiden om je kansen tot inschrijven te garanderen. Duid de scholen van jouw keuze aan en rangschik ze volgens voorkeur. Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wilt sturen op de 1ste plaats. Zet na school 1, de school van je 2de voorkeur, en nadien de school van je 3de voorkeur, enzovoort. Je kan zelf bepalen hoeveel scholen van voorkeur je wenst aan te duiden. Laat je enkel leiden door je persoonlijk gevoel!

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op de kids-ID. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en met de vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. 

Indien je kind geen rijksregisternummer heeft, kan je contact opnemen met de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid van de gemeente Opwijk (E jeugddienst@opwijk.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep.

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Wat moet ik doen als ik bijna ga verhuizen?

Ben je van plan om te verhuizen tijdens het schooljaar waarvoor je wenst in te schrijven? Dan kan je je kind aanmelden met je toekomstig adres. Hiervoor neem je voor het einde van de aanmeldingsperiode contact op met Franky Saerens, deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid: E jeugddienst@opwijk.be. Het toekomstig adres wordt dan als referentie toegevoegd in het systeem. Om effectief tot inschrijving over te gaan neem je wel een bewijsstuk mee naar de school (eigendomsbewijs, huurovereenkomst ...).

Hoe wordt de afstand berekend?

Het berekenen van de afstand gebeurt automatisch in drie stappen:

 1. Geopunt vertaalt het adres naar de coördinaten.
 2. Itinero berekent de route.
 3. Het kaartmateriaal van Open streets wordt gebruikt.

We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ om de kortste afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school.

Wat is een aanmeldingsdocument?

Op je “aanmeldingsdocument” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Als ouder dien je zelf een afspraak vast te leggen met de school om over te gaan tot de effectieve inschrijving. Als je echter je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind op die school op dat ogenblik geen plaats is. Je krijgt wel een plaats op de wachtlijst van die school toegekend. Indien er toch plaats vrijkomt, word je verwittigd door de school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Voor kinderen van het jongste geboortejaar blijft de wachtlijst van kracht tot eind juni van het schooljaar waarvoor de inschrijving werd gevraagd. Voor alle andere kinderen is de wachtlijst geldig tot en met de 5de schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Wie mag mijn kind inschrijven op de school?

Alleen personen met ouderlijk gezag kunnen inschrijven. Dit is een ouder of een voogd.

Wat neem ik mee naar de school bij de effectieve inschrijving van mijn kind?

 • Kids-ID
 • Aanmeldingsdocument
 • Eventueel bewijsstuk van toekomstig verblijf

Wat gebeurt er bij de inschrijving op de school?

 • De school controleert de gegevens van je kind.
 • Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
 • Je ontvangt een bewijs van inschrijving.

Wat als ik een aanmeldingsdocument ontvangen heb, maar vergeet in te schrijven?

Als je tijdens de voorziene inschrijvingsperiode geen afspraak hebt gemaakt met de toegewezen school, vervalt je aanmeldingsdocument en bijgevolg de voorziene plaats op de school.

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Is er een probleem opgetreden tijdens het aanmelden? Of heb je een klacht over de toewijzing? Dan kan je binnen de voorziene termijn contact opnemen met Franky Saerens, de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid van de gemeente Opwijk. Deze is voorzitter van de ombudsdienst inschrijvingen en plaatst de ontvangen klacht op de agenda van de ombudsdienst.

Deze klacht dient binnen 15 dagen na vaststelling van de betwiste feiten ingediend te zijn om ontvankelijk te zijn. Deze klacht dient schriftelijk of per e-mail ingediend te worden. Na deze termijn wordt een klacht als niet-ontvankelijk beschouwd. Jeugddienst - Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens - Marktstraat 55 - E jeugddienst@opwijk.be

Ben je niet akkoord met de beslissing van deze ombudsdienst inschrijvingen, dan kan je een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten. Dit binnen 30 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten. Schoolvakanties en wettelijke feestdagen worden niet als kalenderdag beschouwd. Respecteer zeker deze termijn om contact op te nemen! 

Belangrijk: een klacht ingediend bij de ombudsdienst inschrijvingen schort deze termijn van 30 kalenderdagen voor de behandeling van klachten door de Commissie inzake Leerlingenrechten op.

Vlaamse Overheid - Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Hendrik Consciencegebouw
Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15/bus 137 - 1210 Brussel
T 02 553 93 83 
E commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten 

Wat is de ombudsdienst inschrijvingen?

 • De ombudsdienst inschrijvingen behandelt klachten en disfuncties die door gebruikers van het digitaal inschrijvingssysteem ingediend worden.
 • De ombudsdienst inschrijvingen behandelt vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling.
 • Klachten dienen schriftelijk of per mail ingediend te worden bij de voorzitter van de ombudsdienst inschrijvingen.
 • Een klacht dient binnen 15 dagen na vaststelling van de betwiste feiten ingediend te zijn om ontvankelijk te zijn. Deze voorziene termijn voor het indienen van klachten dient gerespecteerd te worden.
 • Bij klachten zal de ombudsdienst inschrijvingen feitelijk samenkomen.
 • Bij behandeling van klachten worden de betrokken ouders en andere belanghebbenden gehoord.

Om de neutraliteit van deze ombudsdienst te garanderen, is deze commissie evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van onderwijsverstrekkers, vertegenwoordigers van ouderverenigingen en een vertegenwoordiging van niet-onderwijspartners. Volgende samenstelling wordt bepaald:

Voorzitter

Franky Saerens – Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid

Leden

 • Katleen Van Lemmens – Katholieke onderwijskoepel
 • Sam Panckoucke – Gemeenschapsonderwijs
 • Tanja Segers – Gemeentelijk onderwijs
 • Voorzitter ouderraad De Leertrommel
 • Voorzitter vzw oudervereniging De Duizendpootrakkers
 • Voorzitter ouderraad GBS De Boot

Contactinformatie